Lecţia 3: Voia lui Dumnezeu şi Rebeliunea Omului

Lecţia 3: Voia lui Dumnezeu şi Rebeliunea Omului

(de Michael Fackerell)

Planul lui Dumnezeu: O familie a dragostei

Dorinţa lui Dumnezeu de la început a fost ca să-şi înpărtăşească dragostea Sa.În mod etern, a existat dragoste între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dorinţa lui Dumnezeu a fost să aibe copii – o familie cu fii şi fiice creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care în mod intim să poată relata cu Dumnezeu într-un mod care să-L satisfacă pe El.Copii care să fie ca El, care să-L iubească din inimă pentru că au vrut asta, aceasta este ceea ce Dumnezeu-Tatăl vrea. Acesta a fost scopul lui Dumnezeu în creaţie- să aibă o familie către care El să- şi poată exprima dragostea Sa şi să primească dragoste.(Efeseni 1:3-5)

– Dumnezeu este un tată (Efeseni 1:2;3:14; Maleahi 2:10; Psalm 68:5; Psalm 89:26)
– Isus este Fiul Etern al lui Dumnezeu. (Ioan 1:34;1:1). Isus este necreat. Prin El toate lucrurile au fost create. Coloseni 1:15-16. Întâi-născut înseamnă moştenitor, nu creat. Vezi de asemenea Ioan 17:24. Dar Dumnezeu vrea să aibe mai mulţi fii, aşa că El a creat omenirea după chipul şi asemănarea Sa.
Adam a fost numit ” fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38). Deci crearea lui Adam a fost parte din scopul lui Dumnezeu de a avea fii.
– Îngerii sunt numiţi ”fii ai lui Dumnezeu”.(Geneză 6:2,4; Iov 1:6)
– Bărbaţii şi femeile pot deveni ”fii ai lui Dumnezeu”. (Ioan 1:12; Romani 8:14,19; Filipeni 2:15;1Ioan 3:1,2)prin credinţa în Isus Cristos (Galateni 3:26)
– Noi (şi toate lucrurile) am fost creaţi pentru plăcerea lui Dumnezeu.(Apocalipsă 4:11King James Version)
-Plăcerea lui Dumnezeu a fost ca să adopte fii în familia Sa. (Efeseni 1:5)
– Dragostea este motivaţia inimii lui Dumnezeu. (1Ioan 4:8)
– Scopul lui Dumnezeu a fost şi este o familie a dragostei (Ioan 17:23,24,26)
– El vrea ca să existe dragoste între copii Săi. (Ioan 13:34,35; 1Ioan3:10,11)
-Dumnezeu ne iubeşte şi vrea ca noi să ne bucurăm de viaţa eternă cu El. (1Ioan 3:1,2)

Omenirea, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu

” Aşa că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Lui; după chipul Său l-a creat, bărbat şi femeie i-a creat.” (Geneză 1:27)
– şi bărbatul şi femeia au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Ca şi bărbatul, femeia poate să facă parte din familia lui Dumnezeu şi să reflecte gloria lui Dumnezeu ca şi bărbaţii.
– Să fii creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu înseamnă să fii ‘ca Dumnezeu”. (Geneză 1:26)
– Adam şi Eva au fost plini de gloria lui Dumnezeu. Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu pentru copii Săi. Ei au fost creaţi să fie ca Dumnezeu la caracter şi într-o măsură mai mică în capacitate.
– Faptul că noi suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, chiar dacă acum această imagine este distorsionată prin păcat, ne face magnifici şi valoroşi. Chiar şi omul căzut dezvăluie ceva din creativitatea, strălucirea şi natura artistică a lui Dumnezeu. Omul n-ar trebui niciodată să fie tratat ca un animal sau ca un obiect. Noi ar trebui să iubim şi să respectăm pe toţi oamenii pentru că ei sunt creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cu potenţial de a fi copii ai lui Dumnezeu prin natura lor prin adoptare.

Dumnezeu vrea să-şi binecuvânteze familia Sa

Dumnezeu, aşa cum am văzut mai înainte, este un Dumnezeu bun. El vrea să-şi împărtăşească toată bunătatea Sa şi tot ce are cu noi, pentru că ne iubeşte.

” Însuşi Duhul mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi slăviţi împreună cu El.( Romani 8:16,17)

Noi moştenim toate lucrurile în Cristos din cauza dragostei mari a lui Dumnezeu şi generozităţii faţă de copiii Săi.

”El care n-a cruţat pe însuşi Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate?” (Romani 8:32). Dumnezeu nu ţine pentru El, El este un tată bogat care îţi va da ce ai nevoie şi mai mult! Cu cât mai mult crezi asta, cu atât mai mult o vei vedea împlinită în viaţa ta!

Noi ar trebui să ne rugăm pentru că Dumnezeu va da lucruri bune celor care-I cer! (Matei 7:7-11)

Voia lui Dumnezeu pentru noi este bună. Voia lui Dumnezeu nu se defineşte ca orice ce se întâmplă, dar ca ce El declară în dorinţa Sa pentru noi în Cuvântul Său, care este de asemenea, voia Lui.Voia Lui include:

1. Poruncile Lui (ce vrea El ca noi să facem şi cum vrea ca noi să fim)
2. Promisiunile Lui (ce vrea El să facă pentru noi).

O privire scurtă la voia lui Dumnezeu pentru copii Săi- întâi în plan natural, apoi în plan spiritual (1Corinteni 15:46)

Voia lui Dumnezeu este vindecare şi sănătate pentru copii Săi.
-Exod 15:26; Psalm 103:3; 3 Ioan 2; Isaia 53:4,5; 1Petru 2:22; Fapte 10:38

Voia lui Dumnezeu este prosperitate (a avea tot ce ai nevoie şi mai mult pentru tine, pentru familia ta şi pentru slujirea ta )
– 3Ioan 2; Isaia 48:17; Proverbe 10:22; 2 Corinteni 9:8

Voia lui Dumnezeu este ca noi să cunoaştem iertarea (1Ioan 1:8,9)

Voia lui Dumnezeu este ca noi să nu păcătuim. (1Ioan 2:1), ca noi să fim supuşi în toate lucrurile (Filipeni 2:12;13)

Voia lui Dumnezeu este neprihănirea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt (Romani 14:17), speranţă (aşteptarea pozitivă a binelui) şi credinţă (Romani 5:5)

Voia lui Dumnezeu este eliberare pentru copii Săi
– În Matei 15:26 Isus numeşte eliberarea de duhurile rele ” pâinea copiilor”. Acesta este lucrul cel mai de bază pe care orişicine l-ar da copiilor săi-pâine.

– Atunci problema nu este voia lui Dumnezeu. Problema este cu noi, dacă dorim să fim de acord cu voia Lui, să cooperăm cu El, să primim dragostea Sa, să ne supunem Cuvântului Său prin harul şi puterea Sa.

Dragostea cere o alegere

Unii întreabă: ” Dacă Dumnezeu este bun şi a toate ştiutor şi a toate-puternic, de ce face lucrurile în aşa fel ca să fie aşa de multă suferinţă şi rău în lume? El a ştiut că va fi aşa! Aşa că de ce ?”. Răspunsul stă în valuarea pe care Dumnezeu o pune pe a avea fii care să-L iubească. Dragoste fără posibilitatea de a fi respins nu există. Un computer sau un robot nu poate iubi. Dumnezeu a considerat că a fost mai bine să aibe fii adevăraţi chiar dacă a însemnat că va fi aşa de multă suferinţă în lume. Valorile lui Dumnezeu poate că sunt diferite de ale noastre, dar ele sunt corecte! De asemenea, El a vrut ca fii Săi să-i facă de ruşine pe satan şi puterile sale ale întunericului, liderii rebeliunii împotriva lui Dumnezeu! (Efeseni 3:10,11). A fost nevoie să fie etern demonstrat că toate alternativele împotriva voii lui Dumnezeu erau o nebunie!

Acum, Adam şi Eva L-au respins pe Dumnezeu-prin respingerea Cuvântului Său- şi s-au supus la ispita de a fi moral independenţi de Dumnezeu. Noi facem la fel de fiecare dată când noi alegem calea noastră proprie în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu de a avea fii şi fiice n-a fost stopat de acest act de înaltă trădare, aşa cum vom vedea mai târziu. Dar acum ne vom uita la începutul păcatului în fiinţele umane şi la câteva din consecinţele acelui păcat.

Rebeliunea în grădină

Dumnezeu i-a dat lui Adam nu mai o singură interdicţie. ” Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta:” Poţi să mănânci din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit. (Geneză 2:16-17). Supunerea lui Adam se ţinea de a crede. a se încrede, a respecta şi a se supune poruncii lui Dumnezeu. După ce Eva a fost creată, Adam trebuie că i-a spus Evei de această poruncă. Dar Eva a ascultat mai mult vocea şarpelui (diavolul) decât de vocea soţului ei. Ea a luat mărul şi l-a mâncat. (Vezi Geneză 3:1-8). Adam a ştiut că soţia lui a fost pierdută pentru că ea a fost înşelată de şarpe. Adam nu a fost înşelat (2 Timotei 2:14), el voit s-a împotrivit lui Dumnezeu, alegând să se alăture soţiei lui în păcat decât să depindă de Dumnezeu. În acea zi ei amândoi au murit spiritual. Toţi urmaşii lui Adam acum sunt născuţi morţi spiritual.(Efeseni 2:1). şi moartea spirituală pavează drumul pentru eventuala moarte fizică, care duce la judecata şi condamnarea eternă a acelora care s-au rebelat împotriva marelui Dumnezeu.

Cum a înşelat satan pe Eva?

1. El a pus sub semnul întrebării Cuvântul lui Dumnezeu ca să inspire îndoială pentru Cuvântul lui Dumnezeu. ” A spus într-adevăr Dumnezeu?” (Geneză 3:1)
2. A pus sub semnul întrebării bunătatea lui Dumnezeu:” să nu mănânci din orice copac”.(Geneză 3:1).Pervertind cuvintele lui Dumnezeu a inspirat îndoială despre bunătatea lui Dumnezeu.
-Amândouă aceste îndoieli sunt atacuri pe mintea omului astăzi.
3. El i-a înflăcărat emoţiile prin contrazicerea Cuvântului lui Dumnezeu.” Tu nu vei muri cu siguranţă”. Satan ştie că minciunile îndrăzneţe care se zidesc pe baza lipsei de încredere stabilită dinainte sunt feluri efective de înşelare.
4. El a apelat la imaginaţia ei.”Tu vei fi ca Dumnezeu!”, ” Vei fi luminată, cunoscând binele şi răul” erau promisiunile lui satan pentru ea dacă mânca din fructul oprit.

Satan foloseşte aceeaşi strategie astăzi ca să-i bage pe oameni în păcat.

Eva nu a fost ghidată de duhul ei, nici de Cuvântul lui Dumnezeu,ci de sufletul şi trupul ei. Pofta cărnii ”pomul era bun de mâncat ”(Geneză 3:6a), pofta ochilor ”plăcut la privit”(vers6b) şi mândria vieţii ”şi de dorit să facă pe cineva înţelept””(vers 6c). Sunt aceşti trei factori pe care noi trebuie să-i biruim în războiul nostru cu păcatul şi satan, astăzi. Isus le-a biruit pe toate trei în pustie când a fost ispitit de satan (vezi Matei 4:1-11; 1 Ioan 2:16).

Omenirea pervertită ca copii ai lui satan

Consecinţele acestei rebeliuni împotriva lui Dumnezeu i-a afectat nu numai pe Adam şi Eva, dar de asemenea, pe toţi moştenitorii lor.Adam ”a avut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.”(Geneză 5:3). Acum, chipul lui Dumnezeu în om a fost pervertit, şi această imagine pervertită a fost multiplicată prin procreare. Noi toţi am devenit ” copii ai mâniei”(Efeseni 2:3), ”fii ai neascultării” în care satan, acum ”prinţul puterii văzduhului”, a lucrat (Efeseni 2:2).

Nici chiar oamenii religioşi nu sunt scutiţi de asta. Isus le-a spus fariseilor:” Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul şi vreţi să împliniţi dorinţele tatălui vostru.” (Ioan 8:44)

Ioan a spus:” Prin aceasta se cunosc copii lui Dumnezeu şi copii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.”(1 Ioan 3:10)

Aşa că nu toţi oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu, aşa cum unii vor spune. Noi trebuie să fim adoptaţi în familia lui Dumnezeu ca fii(Galateni 4:5). Aceasta se întâmplă prin pocăinţă şi credinţă în Dumnezeu. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu prin credinţă în Isus Cristos. (Galateni 3:26). Deci, cei fără credinţă în Isus Cristos nu sunt fii ai lui Dumnezeu.

Omenirea căzută este sub blestem. (Exod 20:5; Deutoronom 28:15 etc.). Mânia lui Dumnezeu rămâne peste ei. (Ioan 3:36; Romani 1:18). Ei sunt pe calea spre iad (Psalm 9:17; 2 Tesaloniceni 1:8,9).Ei sunt sclavi ai păcatului (Romani 6:20), copii ai mâniei (Efeseni 2:3), străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume (Efeseni 2:12). Atunci cine poate fi mântuit? Cu omul este imposibil, dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Matei 19:25-26.

A fost nevoie ca însuşi Isus Cristos Însuşi să-l salveze pe om din mizeria lui. Adam a primit stăpânire de la Dumnezeu în grădină dar când s-a supus lui satan i-a dat lui această autoritate ca să stăpânească peste toate lucrurile pământului în mare măsură. Satan a devenit dumnezeul lui. (2 Corinteni 4:4). De aceea lumea este într-o aşa mizerie astăzi- pentru că oamenii încă mai cred minciunile diavolului în loc de Cuvântul lui Dumnezeu. În loc să primească iluminarea promisă, Adam şi Eva au devenit orbi spiritual şi depărtaţi de Dumnezeu. Păcatul separă de Dumnezeu, plata păcatului este moartea.(Isaia 59:1,2; Romani 3:23). Păcatul nu ste numai o faptă, este o atitudine, atitudinea de rebeliune.

Natura rebeliunii

Rebeliunea se relatează la mândrie şi este refuzul de a te supune autorităţii lui Dumnezeu şi este duhul care-i conduce pe oameni să facă lucruri rele care-L rănesc pe Dumnezeu. Să ne amintim că Dumnezeu este bun, înţelept şi neprihănit. Rebeliunea împotriva lui Dumnezeu atunci este prostească şi rea. Este greşită. Merită să fie pedepsită, izolată, eradicată pentru binele lui Dumnezeu şi al întregului Univers.

Rebeliunea este ca păcatul vrăjitoriei, după Cuvântul lui Dumnezeu. (1 Samuel 15:23). Dumnezeu o urăşte intens şi nu o va accepta niciodată. Nu este corect să te împotriveşti lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun şi drept şi niciodată nu ia decizii greşite. Rebelul consideră că el ştie mai bine decât Dumnezeu. Este acestă mândrie care-l face să refuze să asculte Cuvântul sau vocea lui Dumnezeu. Tăindu-se pe el însuşi de la înţelepciunea lui Dumnezeu, rebelul este un nebun. El este nebunul menţionat în Proverbe. Aceia care nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu nu-l pot mulţumi niciodată pe Dumnezeu. Aşa că hotărăşte-te ce preferi :duhul de rebeliune sau duhul de ascultare de Dumnezeu. Dacă vrei să-l cunoşti pe Dumnezeu şi să fii iertat trebuie să renunţi la rebeliunea ta şi să admiţi că ai greşit în asta. Asta înseamnă să mergi pe o cale diferită de odihna lumii care este condusă de duhul rebeliunii împotriva lui Dumnezeu. Tu trebuie să faci alegerea.

Copyright © Michael Fackerell 2009
www.christian-faith.com/forjesus/romana

Aveţi permisiunea să duplicaţi şi să distribuiţi gratuit această învăţătură atâta timp cât nu modificaţi nimic din content, inclusiv numele autorului, nota de copyright şi adresa paginii de web.

Print Friendly, PDF & Email
About Michael Fackerell

Michael is the founder of Christian faith dot come, a site about Jesus. He came to save the lost. Bible teaching, Testimonies, Salvation, Prayer, Faith, Networking.

Leave a Reply (Choose Facebook or Standard)

 

Please enable us to use MORE time to reach MORE PEOPLE ... Donate NOW.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon